Traballadora social

TRABALLADORA SOCIAL DE CASTRELO.
Adela A. Rodríguez Rúa. 1º andar
Horario: Martes e xoves de 10-14. h.

 • Muller
 • Emigración e retorno
 • Inmigración
 • Drogodependencias
 • Terceira Idade
 • Marxinación
 • Discapacidade
 • Familia e Infancia
 • Mocidade

MULLER

 • Orde de protección das víctimas da violencia doméstica
 • Prestacións socioeconómicas:
  • Axuda económica para mulleres vítimas de violencia de xénero.
  • Prestacións periódicas de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero.

EMIGRACION E RETORNO. Prestacións Socio-económicas:

 • Axudas asistenciais extraordinarias para emigrantes retornados/as (Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais)
 • Pensión asistencial por ancianidade a favor de emigrantes españois e retornados
 • Axudas extraordinarias a emigrantes galegos/as retornados/as (Secretaría Xeral de Emigración)
 • Axudas extraordinarias a emigrantes retornados/as e inmigrantes en situación de risco social residentes en Galicia. (Fundación Galicia Emigración)

INMIGRACIÓN

 • Asilo e Refuxio
 • Estranxeiros (Réxime Xeral).
 • Subvencións a asociacións de emigrantes retornados e inmigrantes para programas de integración social.
 • Subvencións a asociacións de emigrantes retornados e inmigrantes para programas de integración laboral.
 • Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas destinados a favorecer os procesos de acollida e integración da poboación inmigrante extracomunitaria..
 • Subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas experimentais en materia de emprego.

DROGODEPENDENCIAS

 • Axudas a inciativas sociais: drogodependencias e outras adiccións
 • Programa de fomento da contratación de colectivos desfavorecidos
 • Axudas para actividades de prevención do alcoholismo (Entidades de iniciativa social)
 • Axudas a entidades sociais sin ánimo de lucro para programas dirixidos a mellora-la calidade de vida e a autonomía persoal
 • Subvencións estatais a entidades sen ánimo de lucro para a realización de programas de cooperación e voluntariado sociais

TERCEIRA IDADE

 • Prestacións Socio-económicas:
  • Pensión non contributiva de xubilación
  • Fondo de Asistencia Social-Ancianidade
  • Axudas individuais non periódicas para terceira idade.
  • Prestación económica ás persoas desprazadas ao estranxeiro durante a súa minoría de idade como consecuencia da Guerra Civil.
 • Programas:
  • Cheque Asistencial
  • Acollemento familiar para a terceira idade
  • Termalismo Social IMSERSO
  • Turismo Social

MARXINACIÓN

 • Prestacións Socio-económicas:
  • Renda de Integración Social de Galicia (RISGA)
  • Axudas para situacións de Emerxencia Social
  • Axudas a persoas físicas e xurídicas por razón de interese social ou humanitario.
  • Alimentos para a solidariedade.
  • Axudas de emerxencia social da Deputación de Pontevedra para o acondicionamento de vivendas
  • Axudas aos concellos para infravivenda rural
  • Axudas ás entidades locais para erradicación do chabolismo na Comunidade Autónoma.

DISCAPACIDADE

 • Prestacións Socio-económicas:
  • Pensión non Contributiva de Invalidez
  • Complemento de Terceira Persoa
  • Prestacions derivadas da LISMI
 • Asistencia Sanitaria e Farmaceútica
 • Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos
 • Subsidio para Axuda de 3ª Persoa
 • Subsidio de mobilidade e compensación de gastos de transporte
 • Fondo de Asistencia Social-enfermidade
 • Axudas individuais non periódicas para persoas con minusvalía
 • Recoñecemento do grado de minusvalidez

FAMILIA E INFANCIA

 • Prestacións socio-económicas:
 •  Axudas periódicas de prevención e apoio ás familias para a integración do menor
 • Título de Familia Numerosa
 • Intervención en casos de Maltrato Infantil
 • Programas:
  • Programa de Axuda no Fogar.
  • Programa de Educación Familiar
  • Programa de Atención a Familias Monoparentais
  • Estadías nas residencias de tempo libre
  • Puntos de Atención á Infancia (PAI)

MOCIDADE

 • Prazas e axudas de residencias para cursar estudios de ensino secundario e de réxime especial.
 • Prazas para residencia de educadores en centros de atención a menores.
 • Prazas de colaboradores para residencias xuvenís.
 • Oferta concertada para o uso das instalacións xuvenís da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar.
 • Prazas nas residencias xuvenís.