Perfil do contratista

A Lei 30/2007, de 30 de outubro, desenvolvida pola Orde EHA/1220/2008, de 30 de abril, obriga a todas as administracións públicas a difundir, a través dos seus sitios web, os anuncios de licitacións e pregos de contratación de xeito que se asegure de forma fidedigna a data de publicación

Predición Meteorolóxica


Correo electrónico

Última revista municipal

revista

A Estela do Guerreiro