Número de prazas: 2

Modalidade da contratación: Contrato por obra ou servizo determinado, a tempo completo.

Horario do contrato: 40 horas semanais, 8 horas ao día, conforme á planificación dos traballos que ao efecto sinale o alcalde do Concello de Castrelo do Val por un período de 2 meses.

Denominación do posto: Peón albanel.

Salario bruto mes, incluíndo pagas extras: 1.050,00 €

Tarefas a realizar: Levar a cabo reparacións varias e pequenas infraestructuras no Concello de Castrelo do Val.

Prazo de presentación das solicitudes no Concello e modelo de instancia: No prazo de 5 días hábiles a partir do día seguinte ó da publicación do anuncio da convocatoria no B.O.P., mediante a instancia que se transcribe no anexo, presentada na Casa Consistorial, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

 

BASES ESPECÍFICAS [PDF]

— Actualización 10 de xuño 2019 — 

ANUNCIO DE CONTRATACIÓN [PDF]