O día 27 de xullo aprobouse en pleno ordinario o orzamento para o ano 2012, cuxa contía quedou fixada, tanto en GASTOS como en INGRESOS, nun total de OITOCENTOS TRINTA E SETE MIL SETECENTOS SESENTA E TRES EUROS CON OITENTA E SEIS CENTIMOS (837.763,86  €). 

Para ver o desglose por capítulos, poden consultar aquí o orzamento