Nº 155 - Mércores, 8 Xullo 2020

De conformidade co disposto nos artigos 23, 24 e 68 do Regulamento xeral de recadación, aprobado polo Real Decreto 939/2005, do 29 de xullo, publícase que entre o día 1 de agosto e o 1 de outubro do 2020, ambos os dous incluídos, queda aberto neste concello o que seguidamente se detallan seguir lendo