ENTIDADE ADXUDICADORA:

DATOS XERAIS

Concello de: Castrelo do Val

Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

Nº Expediente: 4/2015

 

OBXECTO DO CONTRATO

Descrición do obxecto: Xestión do Servizo da Piscina Municipal, e o seu Bar.

Lugar: Castrelo do Val

 

 

TRAMITACIÓN, PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACIÓN:

Tramitación: urxente.

Modalidade de concesión. Contrato menor.

Criterios de adxudicación: Os previstos no prego de condición.

GARANTÍAS Definitiva: 5% do importe da adxudicación, excluido o IVE.

 

OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E DE INFORMACIÓN

Entidade: Concello de Castrelo do Val Domicilio: Rua Toural, 15 Localidade e código postal: Castrelo do Val – 32625 Teléfono: 988419002 Fax: 988419122

Correo electrónico: administracion@castrelodoval.com

O Prego de cláusulas administrativas e están publicadas no Taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web do Concello: www.castrelodoval.com

 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS Data de presentación: 10 días hábiles a partires do seguinte da publicación na páxina web do Concello e no taboleiro de anuncios do Concello.

Documentación que se debe presentar: A que figura no Prego de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de Castrelo do Val. Rúa Toural 15 – 32625 – Castrelo do Val.

Modalidade de presentación: Por correo, por telefax ou por medios electrónicos, informáticos ou telemáticos.

 

Actualización 15/06/2015

Resolución