O obxecto del contrato é a contratación dunha operación de tesourería das reguladas no art. 52 do Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por importe de 50.000,00 €, e coa finalidade de atender ás necesidades transitorias de Tesourería desta Corporación.

Pliego de condicións

 

Por decreto do Sr. Alcalde a data 28 de maio de 2015, acordouse rectificar as Bases que regularán a contratación dunha operación de tesourería para o período de 2015, aprobada o 19 de maio de 2015, modificando a cantidade de 50.000,00 €, pasando a ser 70.000,00 € o importe da operación, quedando o resto das cláusulas invariables, incluído o prazo de presentación.

Resolución da adxudicación