ENTIDADE ADXUDICADORA: DATOS XERAIS
Concello de: Castrelo do Val
Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
Nº Expediente: 3/2017

OBXECTO DO CONTRATO
Descrición do obxecto: Xestión  do Servizo da Piscina Municipal, e o seu Bar.
Lugar: Castrelo do  Val

TRAMITACIÓN, PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACIÓN:
Tramitación: urxente.
Modalidade de concesión.
Contrato menor.
Criterios de adxudicación: Os previstos no prego de condición.

GARANTÍAS
Definitiva: 5% do importe  da adxudicación, excluido o IVE.

OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E DE INFORMACIÓN
Entidade: Concello de Castrelo do Val
Domicilio: Rua Toural, 15
Localidade e código postal: Castrelo do Val – 32625
Teléfono: 988419002
Fax: 988419122

Correo electrónico: administracion@castrelodoval.com

O Prego de cláusulas administrativas  están publicadas no Taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web do Concello

 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Data de presentación: 5 días hábiles a partires do seguinte ó da publicación no B.O.P..
Documentación que se debe presentar: A que figura no Prego de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de Castrelo do Val.  Rúa Toural 15 – 32625 – Castrelo do Val.

Modalidade de presentación:  Por correo, por telefax ou por medios electrónicos, informáticos ou telemáticos.

 

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN (ACTUALIZADO O 9 DE XUÑO DE 2017)