Número de prazas: 2
Modalidade da contratación: Contrato por obra ou servizo determinado, a tempo completo.
Horario do contrato: 40 horas semanais, 8 horas ao día, conforme a         planificación dos traballos que ao efecto sinale o alcalde do Concello de Castrelo do Val por un período de 2 meses.
Denominación do posto: Peón forestal
Salario bruto mes, incluíndo pagas extras: 962,50 €
Tarefas a realizar: Levar a cabo traballos de limpeza e desbroce de camiños, zonas verdes e análogos no Concello de Castrelo do Val,  de forma manual .
Prazo de presentación das solicitudes no Concello e modelo de instancia: No prazo de 5 días hábiles a partir do día seguinte ó da publicación do anuncio da convocatoria no B.O.P., mediante a instancia que se transcribe no anexo, presentada na Casa Consistorial, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Consulta as bases aquí