Número de prazas:
2

Modalidade da contratación:
Contrato por obra ou servizo determinado, a tempo parcial

Duración do contrato:
4 meses.

Horario do contrato:
30 horas semanais, 6 horas ao día, conforme a planificación dos traballos que ao efecto sinale o alcalde do Concello de Castrelo do Val.

Denominación dos postos:
Peóns de xardinería.

Salario bruto mes, incluindo pagas extras:
758,33 €

Tarefas a realizar:
Tarefas ligadas á reparación, conservación e mantemento de parques, xardíns e medio ambiente, e todas aquelas relacionadas co servizo que a Alcaldía lle asigne.

Prazo de presentación das solicitudes no Concello e modelo de instancia:
No prazo de 5 días hábiles a partir do día seguinte ó da publicación do anuncio da convocatoria no B.O.P., mediante a instancia que se   transcribe no anexo, presentada na Casa Consistorial, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

 

 

Acceso ás bases

BASES

Actualización 15/05/2017: Acordo contratación