ENTIDADE

Concello de: Castrelo do Val

Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

Nº Expediente: 1/2016

OBXECTO DO CONTRATO

Descrición do obxecto: Contratación laboral temporal dun chofer de máquina rozadora.

 

OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E DE INFORMACIÓN

Entidade: Concello de Castrelo do Val

Domicilio: Rua Toural, 15

Localidade e código postal: Castrelo do Val – 32625

Teléfono: 988419002

Fax: 988419122

Correo electrónico: administracion@castrelodoval.com

As Bases están publicadas no Taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web do Concello:www.castrelodoval.com.

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Prazo de presentación:  7 días naturais contado a partires do día seguinte no que aparezcan publicadas na páxina web do concello e no taboleiro de anuncios do concello.

Documentación que se debe presentar: A que figura nas Bases (xerais e específicas).

Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de Castrelo do Val.  Rúa Toural 15 – 32625 – Castrelo do Val.

Modalidade de presentación:  Por correo, por telefax ou por medios electrónicos, informáticos ou telemáticos

 

Actualización 31 de marzo:

Por Decreto do Alcalde Presidente do Concello, de data 30 de marzo de 2016, acordouse contratar como Chofer da máquina rozadora a D. José Antonio Salgado García.